คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภัทรธิดา และมิตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สยมภู รักกสิกร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภัทรวรินทร์ แสงโก๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุภชีพ ใยโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6