คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพรรณษา อาหมัด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาดา ใยโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัดซี โซ๊ะสลาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุณยานุช วันหรั่ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลพร ศรีสรวล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารี ปู่มั่นคง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลธิดา กาขาว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6