กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิตยา ศรีอุดร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3