กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีพลอยไพริน พิศจะโปะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3