กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิตยา ศรีอุดร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1