กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิพนธ์ เวียงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.อภิชัย มงคลวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2