กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุญเตือน สมสีนวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5