กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุญเตือน สมสีนวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5