กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณรัตน์ ภักดีไพบูลย์สกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2