กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ ช้างภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิภาวรรณ จันทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4