กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ ช้างภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิภาวรรณ จันทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4