ปฐมวัย

นางสาวสุจิตรา คณาวรรณ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุรีย์พร เทียนหอม
ครูผู้ช่วย

นางประไพพรรณ บัวผัน
พี่เลี้ยง