คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุจิตรา คณาวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุรีย์พร เทียนหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางประไพพรรณ บัวผัน
พี่เลี้ยง

นางสาวกาญจนา ไชยสุข
พี่เลี้ยง