ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
25 มีนาคม 2565
ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ และ ดร. ศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้มาสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลแบบ 3 ON ประกอบด้วย On Hand, On School Line, และ Online ตลอดปีการศึกษา 2564 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จึงได้สรุป-รายงานผล และดำเนินการประเมินเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำ SAR และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลำดับต่อไป โดยมี นางเบญจมาศ พุ่มผกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร เป็นประธานกรรมการประเมิน นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย กรรมการ และนางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว กรรมการและเลขานุการ คณะครู-บุคลากรโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ให้การต้อนรับ รายงาน รับฟังการสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 141 ครั้ง