ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 61) 05 ก.พ. 66
นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้นายพิชัย คงมา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 54) 03 ก.พ. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 64) 13 ม.ค. 66
นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 80) 12 ม.ค. 66
นายศักดิ์ชัย ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สวนเกษตร วันนี้...ที่อีรั้ว กับสวนไม้ 4ด (อ่าน 101) 20 ธ.ค. 65
ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญวันเด็กปี 2566 (อ่าน 131) 01 ธ.ค. 65
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 130) 14 พ.ย. 65
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 120) 30 ต.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการศึกษา (อ่าน 155) 12 ก.ค. 65
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มาตัดต้นไม้ที่โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 116) 30 มิ.ย. 65
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ขอประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 111) 20 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 114) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 101) 09 พ.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 104) 07 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2565 ทดแทนผู้สอนที่ลาออก (อ่าน 91) 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับ " คุณครูศิริวรรณ ช้างภู่" เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา (อ่าน 77) 02 พ.ค. 65
การปิด-เปิด ภาคเรียน และกำหนดการ การฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 (อ่าน 293) 31 มี.ค. 65
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 319) 25 มี.ค. 65
คณะอนุกรรมการฯ สำนักงบประมาณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโยธา สำนักการศึกษา ออกตรวจงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และสถานที่จริงโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เพื่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 348) 02 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ รับชมเฟสบุ๊คไลน์การจับสลากรางวัล (อ่าน 368) 25 ม.ค. 65
การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 353) 13 ม.ค. 65
นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 361) 14 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 343) 25 พ.ย. 64
การตรวจประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำที่นักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (อ่าน 399) 17 พ.ย. 64
นางดาราลักษณ์ อุณหวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกลางคลองสอง สำนักงานเขตคลองสามวา นำคณะครูศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 366) 12 พ.ย. 64
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day (อ่าน 380) 24 ก.ย. 64
นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูและบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 318) 13 ก.ย. 64
นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ ประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 269) 16 ก.ค. 64
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า - อาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 198) 11 ก.ค. 64
นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 210) 28 มิ.ย. 64
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหารเช้า - อาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 196) 28 มิ.ย. 64
การขอรับเงินค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 207) 17 มิ.ย. 64
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 188) 14 มิ.ย. 64
ประชุมคณะะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 187) 13 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เปิดเรียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 166) 11 มิ.ย. 64
ขอเชิญชวน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ผู้สนใจและผู้มีจิตศัทธา ร่วมโครงการต้นไม้แลกใจ สบทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 176) 02 มิ.ย. 64
ประเมินภายในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 281) 25 มี.ค. 64
การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 284) 19 มี.ค. 64
กิจกรรมมอบของรางวัลวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2564 (อ่าน 286) 15 มี.ค. 64
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 273) 25 ก.พ. 64
ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีศิลป ศึกษานิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 266) 04 ก.พ. 64
นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก มอบหมายให้ นายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนายสุวรรณ งะบุรง หัวหน้าฝ่ายปกครองนายสมศักดิ์ บุญคุ้ม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตหนองจอก​ ตรวจเยี่ยมควา (อ่าน 277) 02 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 423) 29 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 17 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว (อ่าน 467) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงขอปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 (อ่าน 456) 01 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว รับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนของวันที่ 24-25,28-30 ธันวาคม 2563 (อ่าน 455) 28 ธ.ค. 63
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 463) 07 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน (อ่าน 846) 25 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ (อ่าน 912) 25 ก.พ. 62