ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประณัฐธิลักษณ์ จารุวัฒนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 9 ต.ค.57 - 19 ต.ค.59
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค.57 - 19 ต.ค.59
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา ผากาหวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางวรางคณา หวัดสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนปัจจุบัน