ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
  โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว นำโดย นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ จำวนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
  ฐานเรียนรู้ที่ 1 ขนมเล็บมือนาง
  ฐานเรียนรู้ที่ 2 ขนมเทียน
  ฐานเรียนรู้ที่ 3 ขนมบัวลอย
  ฐานเรียนรู้ที่ 4 ขนมครก ยกถาด
  ฐานเรียนรู้ที่ 5 บราวนี่ บราวใจ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความคิดรวบยอดที่เกิดจากการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในโรงเรียนและชุมชนลำอีรั้ว
  โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2565,21:14   อ่าน 69 ครั้ง