คณะผู้บริหาร

นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา