พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

          พันธกิจ

1.      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของสังคม บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.      พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  สามารถในการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.      เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล

4.      เพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 

          เป้าหมาย

1.      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.      ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถใช้กระบวนการการวิจัยในการแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.      บริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4.    ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน