วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  รักการกีฬา  ใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนร่วมสร้างสรรค์พัฒนา