ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดกรุงเทพมหานคร  เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลโคกแฝด(สุเหร่าอีรั้ว)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2472 เปิดทำการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยอาศัยศาลาของโรงเรียนสุเหร่าอีรั้วเป็นที่เรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2495 ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาหาเงินมาต่อเติมอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ทรงมะลิลา  โดยการเสียสละทรัพย์ของฮัจยีห์สุมน โซ๊ะสลาม เป็นเงิน  300 บาท  นางแมะ วาจันทร์ บริจาค 300 บาท  ประชาชนร่วมกันบริจาคอีก 290 บาท และการประถมศึกษามอบเงินให้อีก 170.75 บาท  รวมทั้งสิ้น 1,061.75 บาท

                ในปี พ.ศ.2502 นายหนู  โซ๊ะสลาม  นางแมะ  วาจันทร์  และนางเซาะ  มีมูซอ  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน 6 ไร่  โดยทำหนังสือมอบให้เขตหนองจอกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และในปีเดียวกันนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างโรงเรียนจำนวนเงิน 40,000 บาท  เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1    แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ ยังขาด  ประตูหน้าต่าง และเพดาน  นายมานะ  เพชรทองคำ  จึงได้บริจาคเงินมาให้จำนวน 1,500 บาท เพื่อจัดทำประตูหน้าต่าง และเพดานจนเสร็จเรียบร้อย

                หลังจากที่นายหนู  โซ๊ะสลาม  นางแมะ  วาจันทร์ และนางเซาะ  มีมูซอ   ได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้พยายามแบ่งแยกที่ดินเพื่อให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนโดยสมบูรณ์  แต่ยังติดขัดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องที่ดินข้างเคียง  จนถึงปี พ.ศ.2528

นายเทพ  วิไลจันทร์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วในขณะนั้น  ได้พยายามแบ่งแยกที่ดินจนเป็นผลสำเร็จ  เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2530  ตามโฉนดที่  37971  เล่มที่ 380  หน้าที่ 71   อำเภอหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายประชา  โซ๊ะสลาม  เป็นตัวแทนมอบที่ดินให้แก่กรุงเทพมหานคร

            โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วพัฒนามาโดยลำดับ  ด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ตลอดจนงบประมาณในการจัดการศึกษา  รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองในการบริจาค งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดีของชุมชน